Parcelacija zemljišta

Parcelacija je postupak kojim se jedna katastarska čestica cijepa na više čestica ili se više čestica spaja u jednu, a može se provoditi na građevinskom ili poljoprivrednom zemljištu.

Provodi se pomoću parcelacijskog elaborata, koji je sastavljen od grafičkih priloga sa prikazanim stvarnim i katastarskim stanjem, te niza pisanih iskaza za katastar i zemljišnu knjigu, a temelj je za promjenu stanja u katastru i zemljišnim knjigama.

Za parcelaciju zemljišta potrebni su sljedeći dokumenti (ne stariji od šest mjeseci):
  • kopija katastarskog plana
  • vlasnički list
  • posjedovni list
  • potvrda o namjeni zemljišta i suglasnost Agencije (poljoprivredno zemljište)
  • suglasnost za parcelaciju ureda za prostorno planiranje i urbanizam            (građevinsko zemljište)

Izrađeni parcelacijski elaborat se predaje u nadležni katastarski ured na pregled i ovjeru, nakon čega se novonastalo stanje evidentira u katastarskom operatu. Prijavne listove za zamljišnu knjigu, koji su sastavni dio parcelacijskog elaborata, katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja zemljišnoj knjizi.