HNK Rijeka

geodetski elaborat evidentiranja pomorskog dobra na lokaciji Kantrida