Kuk projekt d.o.o.

izrada posebne geodetske podloge za projektiranje novog poslovnog centra na Matuljima, izrada parcelacijskih elaborata po lokacijskoj dozvoli, geodetski projekt građevine