ŽUC PGŽ

geodetski elaborati legalizacija cesta, cca 10 kilometara